شرکت آمیتیس

پروژه های شرکت بر پایه موارد زیر طراحی می گردند : کاهش وزن ساختمان ، ساخت ختنه با سازه سبک ، افزایش مقاومت در برابر زلزله ، کاهش ضزیب انتقال حرارتی و صوتی و ...

محصولات